ابراهیم عزیزی


 نشانی: مازندران / رامسر / رامسر کتالم جنب سوپر اتحاد کد پستی 4694163189
 تلفن: 011-55246570
 موبایل: 09119996570
 دورنگار (فکس): 011-55247849
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری