ابوالقاسم بناگر


 نشانی: مازندران / نور / خ امام ورودی بازار روز سمت چپ طبقه اول کدپستی : 4641646758
 تلفن: 011-44525520
 موبایل: 09112203661
 دورنگار (فکس): 011-44525520
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری