احمدرضا اسکندری


 نشانی: مازندران / جویبار / جویبار خ امام روبروی آموزش و پرورش
 تلفن: 011-42545547
 موبایل: 09111291709
 دورنگار (فکس): 011-42532129
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری