جعفر هاشمی


 نشانی: مازندران / بابل / بابل آستانه روبروی داروخانه شفا کد پستی 4714965633
 تلفن: 011-32337056
 موبایل: 09111151927
 دورنگار (فکس): 011-32361850
 زمیته فعالیت: صوتی و تصویری