امید باباجانی زاده


 نشانی: مازندران / بابل / بابل کمربندی غربی بهاران 30 مقابل جایگاه سوخت پاسارگاد سرویس
 تلفن: 011-32190374
 موبایل: 09111136313
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی