جابر شعبان عمران


 نشانی: مازندران / آمل / بلوار بسیج نبش لاله 15 خدمات فنی عمران
 تلفن: 011-43244209
 موبایل: 09111257540
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی