اسماعیل نجفی


 نشانی: مازندران / میاندرود / سورک جنب بانک صادرات تعمیرگاه نجفی
 تلفن: 011-33882501
 موبایل: 09113555960
 زمیته فعالیت: اسپلیت