بهروز کوهی


 نشانی: همدان / اسدآباد / همدان اسدآباد م ساعت خ 15 خرداد جنب جهاد کشاورزی سابق خدمات فنی کوهسار پ18
 تلفن: 081-33125016
 موبایل: 09183074247
 زمیته فعالیت: اسپلیت- خانگی