اسماعیل کریمی


 نشانی: همدان / خ جعفر طیار / نبش 18 متری قایم / دفتر فنی مهندسی تهویه پاسارگاد
 تلفن: 08138275733
 موبایل: 09121090518